Εγγραφή Νέου Χρήστη

Συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο myZeniΘ.

password

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας ZeniΘ MyAccount

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που μας παρέχετε με την υποβολή αιτήματος για την πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα Zenith MyAccount, συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. (ΖeniΘ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της Επεξεργασίας: Η ZeniΘ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό σταθερού τηλεφώνου ή αριθμό κινητού τηλέφωνο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία MyAccount, με την οποία μπορείτε να διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά, από όπου και αν βρίσκεστε, τον λογαριασμό σας.

Αποδέκτες

Α. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ZeniΘ

Β. Εταιρείες συνεργαζόμενες με την ZeniΘ για την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων.

Γ. Οποιαδήπoτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

Τα Δικαιώματά σας: Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε α) να έχετε ενημέρωση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, β) να απαιτήσετε από την ZeniΘ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, γ) να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, δ) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ZeniΘ βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία, ε) να ζητήσετε από την ΖeniΘ την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στ) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ZeniΘ, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Διακράτηση: Τα δεδομένα που συλλέγονται για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα τηρούνται από την ZeniΘ καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μεταξύ μας σύμβασης. Οι κωδικοί που σας παρέχονται από την ZeniΘ θα διαγράφονται μετά την άρση της συγκατάθεσης σας και την επακόλουθη διακοπή της χρήσης της υπηρεσίας MyAccount.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ZeniΘ, στο τηλέφωνο: 2311-223 000, καθώς και στο email: dataprivacy@zenith.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της ΖeniΘ στον σύνδεσμο https://www.zenith.gr/privacy/.

Συναινώ για την επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων από την ZeniΘ με σκοπό την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ZeniΘ MyAccount και αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (mail) στην διεύθυνση που έχω ήδη δηλώσει.
Στην περίπτωση μη συγκατάθεσής σας, σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι εφικτό να ενεργοποιηθεί.
Μπορείτε να ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και χωρίς κόστος αποστέλλοντας email στην διεύθυνση dataprivacy@zenith.gr.
Πίσω
close toolschatLiveChatclick to callClick2 Call